DEZINFEKCIA, DEZINSENKCIA A DERATIZÁCIA  OBJEKTOV

Zabezpečujeme SYSTÉMOVÚ OCHRANU objektov PRED ŠKODCAMI

Ide o systém opatrení vedúcich k izolácii a konzervácii chráneného objektu.

Aplikáciou systémovej ochrany pred škodcami sa predchádza mimoriadnym nákladom, pretože represívne zásahy sa uskutočňujú bezplatne.

Systém ochrany pred škodcami zahŕňa činnosti:

  1. vedenie dokumentácie a komunikácia s kontrolnými orgánmi
  2. monitorovanie výskytu škodcov a prevencia na rizikových miestach – sú to finančne výhodnejšie aktivity, pretože s neskorším objavením škodcov narastajú spôsobené škody, podobne ako i náklady vynaložené na ich ničenie
  3. represívny zásah – v prípade výskytu škodcov sa uskutočňuje cielený (na základe výsledkov monitoringu) represívny zásah, čo prispieva k zníženiu rizika zasiahnutia necieľového či dokonca chráneného živočíšneho druhu a k zníženiu používaného množstva biocidov, ktorých neefektívna aplikácia negatívne ovplyvňuje životné prostredie. Táto služba zabezpečuje ničenie mikroorganizmov pomocou chemických a fyzikálnych (napr. UV žiarenie, vysoká teplota) metód. Uskutočňuje sa v miestach so zvýšenými nárokmi na čistotu z dôvodu minimalizácie alebo zamedzenia výskytu infekcií (nemocnice, výroba potravín a liečiv). Dezinfekciu možno taktiež definovať ako čistenie predmetov od niektorých alebo všetkých patogénnych organizmov, ktoré môžu spôsobiť infekciu.

Represívne zásahy sa zameriavajú na tieto oblasti:

  • hmyz žijúci v blízkosti ľudí, niekedy sa však uskutočňuje preventívne v prírode (napr. postrek plôch po povodniach k zamedzeniu epidémie komárov). Hmyz a iné článkonožce sú významnými prenášačmi chorôb a spôsobujú škodu na potravinách, surovinách, výrobkoch a pod.
  • Ničenie škodlivých hlodavcov, ako je potkan, myš domáca a krysa rôznymi prostriedkami, predovšetkým v obytných priestoroch, menej vo voľnej prírode. Deratizácia sa podľa použitých prostriedkov delí na mechanickú (používajúcu pasce na myši a podobné technické prostriedky), chemickú (používajúcu jedy, nazývané rodenticídy), prípadne deratizáciu ďalšími metódami (rozšírenie chorôb medzi populáciu hlodavcov, eventuálne využitie ich prirodzených nepriateľov, napr. mačiek)

Deratizácia je veľmi dôležitá, pretože hlodavce sú často šíriteľmi nebezpečných chorôb na človeka.

Ak sa staráme o objekt v rámci poskytovania DDD služieb, všetky represívne zásahy uskutočňujeme bezplatne. Súčasne preberáme plnú zodpovednosť za spravovaný objekt aj po stránke dodržiavania právnych noriem pre DDD činnosť. Pracujeme s najmodernejšou aplikačnou technikou pre účinné použitie prípravkov, promptne reagujeme na meniace sa potreby zákazníka a aj na neočakávané situácie. Servis poskytujeme 24 hodín denne. Výskyt živočíšnych škodcov je predvídateľný jav. Je možné mu teda zabrániť uvedomelými preventívnymi opatreniami, prípadne vhodnými regresívnymi spôsobmi obmedziť nárast ekonomických škôd a zdravotných problémov.