SLUŽBY RECEPCIE, SBS A BOZP

Prvý dojem je pre vytvorenie si predstavy o spoločnosti veľmi dôležitý a recepcia je prvým kontaktným miestom, kde návštevník prichádza do kontaktu s vašou spoločnosťou – z tohto dôvodu je práve služba RECEPCIE veľmi dôležitá.

Reprezentatívna by teda mala byť nielen po stránke estetickej, ale je dôležité, aby aj pracovníci recepcie boli po všetkých stránkach profesionálni. Naša spoločnosť disponuje zaškoleným tímom pracovníkov recepcie so znalosťou cudzích jazykov.

Zo služieb spojených s prevádzkou recepcie ponúkame nasledujúce:

Popis práce pracovníka recepcie:

1. Informačná služba pre návštevníkov a užívateľov objektu

2. Poskytnutie evidenčných kníh umiestnených na recepcii objektu nájomníkom (hlavne Knihy závad a nedostatkov)

3. Vedenie evidencie návštev podľa prevádzkového poriadku objektu, t.j. zapísať do Knihy návštev identifikačné údaje návštevy (meno, číslo OP alebo iného preukazu), meno navštíveného, čas príchodu a odchodu návštevy, vydanie magnetickej karty na pohyb po budove.

4. Ohlásenie návštevy telefonicky do navštívenej firmy

5. Vedenie evidencie vydaných a vrátených kľúčov

6. Roznesenie obyčajnej pošty nájomníkom objektu

7. Príprava školiacich priestorov podľa pokynov daného užívateľa.

Pokyny obdrží pracovník recepcie od osoby koordinujúcej prenájom školiacich priestorov v mene majiteľa objektu.

Príprava spočíva v uložení stolov a ostatného nábytku podľa pokynov, dopĺňanie a kontrola flipchartových tabúľ, dopĺňanie písacích pomôcok, príprava plátna, predlžovačiek, príprava informačných letákov k akcii, a pod.

V priebehu školenia poskytuje pracovník recepcie súčinnosť pri priebehu školenia.

8. Upratanie školiacich priestorov po užívateľovi

Upratanie spočíva v urovnaní stolov; odstránenie použitého papiera z flipchartových tabúľ; zhromaždenie použitého riadu na jedno miesto; pretretie stolov, ak sú znečistené; povysávanie koberca, ak je znečistený po občerstvení; vyprázdnenie košov; demontáž predlžovačiek, odstránenie neaktuálnych informačných letákov, poskladanie obrusov, ak boli použité; a pod.

9. Evidencia kontroly výmeny rohoží v objekte

10. Prevzatie a uskladnenie hygienického materiálu podľa pokynov upratovacej služby

11. Udržiavanie primeraného poriadku vo vstupnej hale objektu a pred vstupom do objektu


SBS SLUŽBY

Poskytované služby

Všetky poskytované služby bezpečnostnej služby sú zamerané na profesionálne splnenie všetkých požiadaviek potencionálnych klientov. Výhoda využitia služieb je najmä vo využití jednotlivých ponúkaných služieb ako komplexného celku pre zmluvného partnera. Túto službu zabezpečujeme formou subdodávky.

V rámci tejto služby zabezpečujeme:

  • OCHRANA OBJEKTOV CEZ SRP – monitorovanie objektov cez stredisko registrovania poplachov. Na túto činnosť používame SRP – Radom WRS 32, ktorý prijíma signál o narušení objektu aj po tel. linke aj cez GSM sieť.
  • ZÁSAHOVÁ JEDNOTKA – Činnosť zásahovej jednotky je úzko spätá s SRP, pretože po prijatí signálu o narušení objektu je automaticky vyslaná na preverenie poplachovej správy. Členovia ZJ sú špeciálne vycvičení na prepátravanie budov

Profesionálny a rýchly prístup SBS služby je základom bezpečnosti vášho objektu


BOZP

Služby bezpečnosti práce sú vykonané podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o BOZP v znení neskorších predpisov v nasledovnom rozsahu:

• vypracovanie, vedenie a aktualizácia dokumentácie BOZP,

• vykonávanie kontrolnej činnosti,

• účasť pri všetkých kontrolách zo strany štátneho odborného dozoru,

• šetrenie a registrácia všetkých pracovných aj nepracovných úrazov,

• vzdelávanie a oboznamovanie zamestnancov s platnými predpismi BOZP,

• školenie zástupcov zamestnancov pre BOZP,

• školenie pracovníkov pre prácu vo výške a nad voľnou hĺbkou,

• školenie lešenárov,

• poradenská služba v oblasti bezpečnosti práce,

• činnosť koordinátora bezpečnosti na stavenisku,

• ostatné služby BOZP