TECHNICKÁ SPRÁVA BUDOV

Základným zmyslom a výhodou komplexného Facility manažmentu je profesionálnym spôsobom prevádzkovať, hospodáriť a udržiavať budovy a majetok. Zahraničné skúsenosti dokumentujú, že vďaka zavedeniu facility manažmentu dochádza ku znižovaniu priamych nákladov o 5 až 40%. Ďalšími pozitívami zavedenia FM je spresnenie adresnosti nákladov, skvalitnenie servisu a služieb, skvalitnenie kontroly, zvýšenie flexibility, strategickosť v plánovaní, spresnenie účtovníctva a inventarizácie, zníženie mzdových nákladov a zvýšenie výkonov, resp. produktivity práce.

Realizačná časť facility manažmentu spočíva v riadení všetkých činností cez centrálny dispečing, pričom celá činnosť a rozhodovanie za objekt je sústredená v rukách manažéra budovy. Manažér budovy organizuje a riadi správu budovy, prevádzkovú údržbu, manažuje základné a doplnkové služby, ako vidno na organizačnom diagrame:

Naša filozofia správy nehnuteľností spočíva v informovanosti, riadení a koordinovaní všetkých prevádzkových procesov v nehnuteľnosti externým spôsobom.

V praxi to znamená, že vlastník nehnuteľnosti nie je zaťažený starosťami na prevádzkovanie procesov v objekte.

Služby ktoré zabezpečujeme:

1. správa budov

2. vedenie dokumentácie

3. finančný manažment

4. administratíva

5. prevádzka, údržba a modernizácia objektu